CHỨNG THỰC THỰC GIẤY TỜ, LẬP BẢN ỦY QUỀN, BẢN CHỨNG NHẬN

  1. Căn cứ vào Điều 15 của Hiệp định song phương về tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự (năm 1998) - «Giấy tờ do cơ quan tư pháp của Việt Nam/Nga lập hoặc chứng thực, có chữ ký của người có thẩm quyền và được đóng dấu chính thức, thì được tiếp nhận trên lãnh thổ của Nga/Việt Nam mà không cần phải hợp pháp hoá» (bao gồm bản dịch và bản trích lục giấy tờ đã được cơ quan Việt Nam/Nga có thẩm quyền chứng thực).

  1. Giấy tờ được coi là chính thức trên lãnh thổ của Việt Nam/Nga cũng có giá trị chính thức trên lãnh thổ của Nga/Việt Nam.

 

Các cơ quan lãnh sự Nga tại Việt Nam được ủy quyền làm những thủ tục sau đây:

  1. chứng thực bản dịch ra tiếng Nga và tiếng Việt;

  2. chứng thực chữ ký;

  3. chứng thực bản sao, bản trích lục giấy tờ (bao gồm giấy mời sang Nga – bản chính thì cơ quan lãnh sự giữ);

  4. lập giấy ủy quyền đề sử dụng trên lãnh thổ Nga;

  5. lập giấy chứng nhận về việc còn sống (ví dụ đối với người nhận trả trợ hưu trí của Nga).